Servicii de arhitectura avize

  Proiectarea panourilor publicitare este in responsabilitatea arhitectului/ biroului de arhitectura. Fie ca vorbim despre litere volumetrice, panouri publicitare neluminoase, firme luminoase sau orice alt element care urmeaza sa fie pozitionat pe fatada cladirii, proiectul de arhitectura si implicit realizarea documentatiei tehnice de autorizare a constructiei trebuie sa fie executata de un arhitect cu drept de semnatura.

  Exista o serie de documente  care trebuie sa fie realizate in vederea obtinerii autorizatiei de construire care nu se limiteaza la simplul desen al respectivului panou publicitar. O serie de acte trebuie sa fie prezentate astfel incat respectiva autorizatie sa fie emisa (evident, daca sunt respectate toate cerintele impuse de certificat de urbanism). Consideram ca putem sa va ajutam astfel incat proiectul sa iasa corect si cat mai repede.  Apelati cu incredere! Consideram ca putem sa va ajutam astfel incat proiectul sa iasa corect si cat mai repede. Apelaţi cu încredere partenerii noştri specializati in arhitectura. Click aici

  Asa ca, pentru orice mijloc de publicitate offline, pentru amplasarea lui sau montare trebuie sa ne informăm in legatura cu regulile impuse de primaria de care apartine punctul de lucru si de asemenea sa intocmim dosarul pentru avizele si aprobarile necesare.

  In unele zone sunt reguli stricte, cun ar fi centrul istoric al unui oras sau cladiri monument…

  De aceea trebuie sa fim precauti si sa verificam acele normative date de consiliul judetean si sa evitam cheltuirea unor bani pe care ulterior sa se dovedeasca sa sunt bani aruncați pe geam.

Servicii de arhitectura avize

Acte necesare obtinerii autorizatii autocolante vitrine:

  • planuri cadastru
  • alte avize solicitate
  • avize amplasare
  • fotografii ale locatiei
  • simulare grafica a design-ului agreat

Mai jos va copiez si legea care reglementeaza acest domeniu.

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1
Prezenta lege stabileste cadrul legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate in localitati, inclusiv pe drumurile publice din Romania, in vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii.

Art. 2
Prevederile prezentei legi se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in activitatea de publicitate.

Art. 3
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) afis – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj si altele asemenea, imprimat pe suport hartie sau pe folie sintetica si expus public;
b) aviz – act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administratiei publice locale, in urma unei proceduri de analiza a proiectului tehnic si a oportunitatii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporara, avand structuri fara fundatie;
c) banner – suport pentru mesajul publicitar confectionat din folie sintetica sau din material textil, in mod obisnuit cu forma dreptunghiulara, ancorat in zone publice;
d) calcan – fatada fara goluri a unei constructii, situata pe limita de proprietate laterala sau posterioara, destinata de regula sa fie acoperita de zidul asemanator al unei cladiri vecine;
e) ecran publicitar – ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemanatoare, pe care se ruleaza grafica, spoturi si altele asemenea, cu continut dinamic si de dimensiuni variabile;
f) firma – orice inscriptie, forma sau imagine atasata unei cladiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfasoara in interiorul cladirii;
g) incinta – suprafata de teren inconjurata din toate partile de constructii, de amenajari sau imprejmuiri;
h) indicator publicitar directional (panou directional) – inscris, forma ori imagine care indica o directie, proximitatea unui obiectiv sau a unei cladiri unde se desfasoara o anumita activitate. In aceeasi categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasa, tablita indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe cladiri, stalpi si altele asemenea;
i) mesh – suport pentru mesajul publicitar confectionat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fina, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe cladiri;
j) mijloace de publicitate – ansamblu de elemente constructive folosite in scopul prezentarii unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;
k) panou publicitar mobil – panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fara fundatie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;
l) panou publicitar – structura provizorie folosita pentru afisarea unui mesaj publicitar;
m) proiect publicitar special – constructie provizorie atipica, creata special in scopul promovarii unui produs, a unui serviciu sau eveniment si care nu are in alcatuirea sa elemente de fundatie si/sau structuri publicitare clasice;
n) promovare – ansamblu de activitati si mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu pe piata;
o) publicitate – totalitatea modalitatilor si instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoasterea si aprecierea de catre consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinatiei unor spatii, lansari de produse, deschideri de magazine si altele asemenea, precum si orice forma de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste avand ca scop promovarea vanzarii de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii;
p) publicitate luminoasa – publicitate realizata prin corpuri luminoase, afise sau panouri luminate printr-o sursa de lumina amplasata astfel incat sa asigure iluminarea afisului, panoului ori corpului publicitar;
q) publicitate pe vehicule – publicitate realizata prin lipirea de afise, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor in scopuri publicitare;
r) publicitate stradala (outdoor) – publicitate efectuata in spatii deschise, in exteriorul cladirilor;
s) publicitate temporara – publicitate realizata cu ocazia unor evenimente, manifestatii culturale sau sportive, precum si pentru actiuni de promovare de produse sau activitati;
s) reclama publicitara – activitatea si inscriptia cu rol de a atentiona sau de a convinge publicul de calitatea unui serviciu, a unui produs sau a unei idei;
t) steag publicitar – piesa de stofa, panza sau material plastic atasata la un suport lance, catarg sau stalp, purtand culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;
t) structura de publicitate autoportanta – cadru suport amplasat la sol, fara fundatie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fete realizate din materiale usoare de tip mesh, plasa fina, panza si altele asemenea, pe care se afla imprimate reclame si mesaje publicitare.

CAPITOLUL II Aprobarea executarii lucrarilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate

Art. 4
(1) Aprobarea executarii lucrarilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se realizeaza prin autorizatia de construire, emisa in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) La emiterea autorizatiei de construire, emitentul va include in mod obligatoriu precizari privind obligatiile care decurg din caracterul provizoriu si durata de existenta limitata a mijlocului de publicitate autorizat, inclusiv precizari privind termenul de incetare a functionarii acestuia.
(3) Amplasarea de mijloace de publicitate pe schelele montate pe fatadele constructiilor aflate in curs de executie a lucrarilor de interventii, ori pe elementele de imprejmuire a santierului aferent se face cu conditia autorizarii amplasarii acestora impreuna cu lucrarile privind organizarea executarii lucrarilor de constructii, sau ulterior, pentru o perioada mai mica sau cel mult egala cu durata autorizata a organizarii de santier.
(4) Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate sunt obligati sa permita executarea lucrarilor pentru amplasarea acestora numai in baza autorizatiei de construire, emisa in conditiile alin. (1).

Art. 5
(1) In cazul in care, la expirarea termenului de incetare a functionarii mijlocului de publicitate autorizat, prevazut la art. 4 alin. (2), nu a fost obtinuta prelungirea acestui termen, proprietarul constructiei-suport de publicitate are obligatia desfiintarii mijlocului de publicitate si aducerii imobilului la starea initiala.
(2) In situatia in care, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de incetare a functionarii mijlocului de publicitate autorizat, prevazut la art. 4 alin. (2), proprietarul constructieisuport de publicitate nu a indeplinit obligatiile prevazute la alin. (1), primarul/primarul general al municipiului Bucuresti dispune desfiintarea acestuia pe cale administrativa, indiferent de categoria de proprietate pe care acestea sunt amplasate, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare si fara sesizarea instantelor judecatoresti.
(3) Cheltuielile rezultate ca urmare a actiunilor prevazute la alin. (2) sunt in sarcina proprietarului constructiei si vor fi recuperate ulterior de la acesta, in conditiile legii.
(4) Procedura prevazuta la alin. (2) poate fi declansata din oficiu de catre primar/primarul general al municipiului Bucuresti, de catre Inspectoratul de Stat in Constructii sau la solicitarea detinatorului legal al imobilului.
(5) Proprietarii mijloacelor de publicitate au obligatia de a lua masurile necesare pentru intretinerea si repararea acestora, ori de cate ori este necesar.

Art. 6
Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate care nu necesita fundatii utilizate in cadrul unor campanii publicitare si/sau activitati de promovare ce nu depasesc 30 de zile, care se desfasoara pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale, ori pe proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, in conditiile prezentei legi, autoritatea administratiei publice locale poate emite avize pentru publicitate temporara, la cererea solicitantilor.

Art. 7
Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara prevazuta la art. 6 este de maximum 30 de zile si poate fi prelungita o singura data, la cererea solicitantului, pentru o perioada cel mult egala cu cea aprobata initial.

CAPITOLUL III Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate

Art. 8
(1) Autoritatile administratiei publice locale din municipii si orase, precum si comunele cu monumente inscrise in Lista patrimoniului mondial – UNESCO, vor aproba prin hotarare a Consiliului Local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, regulamentul local de publicitate, cuprinzand inclusiv delimitarea in cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate largita si respectiv a zonelor de publicitate restransa, in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate.
(2) In cadrul regulamentului local de publicitate, pentru fiecare categorie de zona se vor stabili amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise.
(3) Autoritatile administratiei publice locale din comune pot adopta regulamente locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate proprii sau pot controla aceasta activitate in baza prevederilor prezentei legi.

Art. 9
(1) Zonele de publicitate restransa sunt zone din localitate in care se impun restrictii speciale sau/si sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate.
(2) Categoriile de mijloace de publicitate permise conform alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul local de publicitate, astfel incat prin dimensiuni, forma sau amplasare sa nu altereze caracteristicile arhitecturale si ambientale ale zonei.
(3) Zonele de publicitate restransa sunt, dar fara a se limita la acestea: zonele construite protejate stabilite prin documentatiile de urbanism aprobate in conditiile legii, centrele istorice ale localitatilor, precum si zonele de protectie ale monumentelor istorice, monumentelor de for public si/sau monumentelor naturii, zonele de protectie ale obiectivelor cu valoare arhitecturala si/sau ambientala deosebita.
(4) In cadrul zonelor de publicitate restransa pot fi delimitate zone in care este interzisa amplasarea de mijloace de publicitate, cu exceptia firmelor.

Art. 10
(1) Zonele de publicitate largita sunt zone in care pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate.
(2) Pentru zonele de publicitate largita, autoritatile administratiei publice locale au obligatia, prin regulamentele locale de publicitate si prin autorizatiile de construire emise, sa asigure coerenta imaginii urbane.

Art. 11
(1) In vederea punerii in aplicare a prevederilor prezentei legi, primarul/primarul general al municipiului Bucuresti, in aria sa de competenta, prin directia specializata privind amenajarea teritoriului si urbanismul, din aparatul de specialitate, are urmatoarele obligatii:
a) initiaza, in baza documentatiilor de urbanism aprobate, delimitarea in cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate largita si respectiv a zonelor de publicitate restransa, precum si elaborarea regulamentului local de publicitate;
b) identifica si propune amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone.
(2) In vederea realizarii activitatilor prevazute la alin. (1), se va constitui un grup de lucru ce va fi coordonat de primar/primarul general al municipiului Bucuresti.
(3) Grupul de lucru va fi constituit dupa cum urmeaza:
a) 3 reprezentanti din institutia arhitectului sef/departamentul specializat privind amenajarea teritoriului si urbanismul, din aparatul de specialitate, directia tehnica, directia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public;
b) 4 specialisti atestati din domeniul arhitecturii, urbanismului si amenajarii teritoriului, peisajului recomandati de Ordinul Arhitectilor din Romania si de Registrul Urbanistilor din Romania;
c) un reprezentant al directiei judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti;
d) un reprezentant al agentiei judetene pentru protectia mediului, respectiv a municipiului Bucuresti;
e) un reprezentant al politiei rutiere.
(4) Propunerile privind regulamentele locale de publicitate, a zonelor de publicitate largita si, respectiv, a zonelor de publicitate restransa, precum si a amplasamentelor si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone, elaborate de grupul de lucru vor fi supuse consultarii operatorilor economici din domeniul publicitatii.
(5) Regulamentele locale de publicitate elaborate in conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), inclusiv delimitarea zonelor de publicitate largita si, respectiv, a zonelor de publicitate restransa, amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone vor fi avizate de catre comisiile tehnice de amenajarea teritoriului si de urbanism constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate, dupa caz, in coordonarea presedintilor consiliilor judetene sau a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.
(6) Dupa obtinerea avizului mentionat la alin. (5), regulamentul local de publicitate, inclusiv stabilirea zonelor de publicitate restransa si, respectiv, a zonelor de publicitate largita, amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone se supune spre aprobare Consiliului Local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 12
(1) Amplasamentele aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale destinate montarii mijloacelor de publicitate vor fi inchiriate/concesionate prin licitatie publica organizata in conditiile legii.
(2) Licitatiile pentru amplasamentele prevazute la alin. (1) se organizeaza pe zone de publicitate sau/si tipuri de mijloace de publicitate, stabilite in conformitate cu regulamentul local de publicitate.
(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.

CAPITOLUL IV Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate

Art. 13
(1) Publicitatea este permisa atat pe domeniul public sau privat al statului si al unitatii administrativ-teritoriale, cat si pe proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) In cazul constructiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afisarea de materiale publicitare pe intreaga perioada de mentinere in amplasament a acestora.
(3) In situatia in care proprietarul constructiei-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate in derulare, va afisa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educationale, umanitare, sociale, culturale de interes public.

Art. 14
Mijloacele de publicitate care se amplaseaza in zona drumurilor publice se autorizeaza si se executa cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare privind regimul drumurilor si circulatia pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, precum si ale legislatiei ce reglementeaza domeniul public si regimul proprietatii.

Art. 15
(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in urmatoarele situatii:
a) in ariile naturale protejate de interes national si international, cu exceptia intravilanelor incluse in acestea;
b) in spatii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebita;
c) in locurile de joaca sau locurile de odihna situate in zona blocurilor de locuinte colective;
d) pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul sediilor;
e) pe arbori;
f) pe zona carosabila a strazilor si a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
g) pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;
h) pe monumentele istorice, cu exceptia firmelor care anunta activitatea ce se desfasoara in interiorul cladirii si a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/ restaurare in conditiile prezentei legi;
i) pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situatia in care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;
j) in incinta si pe elementele de imprejmuire a cimitirelor, lacasurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor si gradinilor publice;
k) in zonele in care a fost restrictionata sau interzisa publicitatea prin Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate;
l) in interiorul intersectiilor si al sensurilor giratorii, in spatiul destinat circulatiei autovehiculelor si semnalizarii rutiere, in zone in care desfasurarea in conditii normale a traficului ar putea fi perturbata;
m) pe parapetele si/sau peretii pasajelor rutiere subterane si supraterane ori sub poduri;
n) pe stalpii de sustinere a elementelor de semnalizare rutiera sau de circulatie;
o) in zona de protectie a autostrazilor;
p) pe lucrarile de arta care traverseaza drumul, pe portale cu semnalizare rutiera sau in solutii independente autoportante in traversarea drumului.
(2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor.
(3) Se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica, cu exceptia vehiculelor publicitare utilizate in conditiile prezentei legi.
(4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin forma, continut, dimensiuni si culori in combinatii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutiera sau impiedica vizibilitatea acestora, precum si a indicatoarelor de orientare si informare.
(5) In situatia in care pe fatada sau pe calcanul unei cladiri sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau pe calcanul respectiv.

Art. 16
Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice se va realiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile si astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora.

Art. 17
(1) In scopul asigurarii sigurantei cetatenilor si integritatii bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale si sisteme constructive ce respecta prevederile legale privind calitatea in constructii.
(2) Operatorii de publicitate au obligatia sa asigure identificarea panourilor publicitare prin inscriptionarea acestora cu informatii privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a acestuia si numarul autorizatiei de construire.

CAPITOLUL V Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate
SECTIUNEA 1 Reguli generale privind amplasarea firmelor

Art. 18
(1) Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate, dupa cum urmeaza:
a) pe cladirile de locuit avand spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii sau pe parapetul plin si continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;
b) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pastrand o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;
c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;
d) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive-suport;
e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul proprietarilor afectati.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. e), firmele se amplaseaza astfel:
a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri decat la parter sau demisol;
b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

Art. 19
(1) Amplasarea firmelor si copertinelor inscriptionate se autorizeaza in conditiile art. 4.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autorizatia de construire nu este necesara in cazul firmelor inscriptionate pe vitrinele si usile de acces, in conditiile prezentei legi.
(3) Firmele inscriptionate pe vitrinele/usile de acces se pot amplasa in baza avizului emis de autoritatile administratiei publice.
(4) Amplasarea materialelor publicitare prevazute la alin.(3) se va face dupa achitarea taxelor de publicitate prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 20
(1) Pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor.
(2) Publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune.

Art. 21
(1) In cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei.
(2) Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.
(3) Firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta.

SECTIUNEA a 2-a Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor si publicitatii luminoase

Art. 22
Este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente care nu au fost destinate publicitatii, cum sunt: stalpii de telecomunicatii si/sau electricitate, instalatiile de iluminat public, instalatiile de semaforizare.

Art. 23
(1) Pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor.
(2) Amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor si publicitatii luminoase pe cladiri se autorizeaza numai in baza unei expertize tehnice elaborate in conditiile legii de catre experti tehnici atestati, precum si a documentatiei tehnice pentru autorizare, verificata de verificatori de proiecte atestati pentru cerintele esentiale de calitate “rezistenta mecanica si stabilitate”, “siguranta in exploatare” si “securitate la incendiu”, prevazute de legislatia in vigoare privind calitatea in constructii.
(3) Verificarea constructiei cu privire la respectarea cerintelor esentiale de calitate prevazute la alin. (2) se realizeaza prin reexpertizare tehnica, la fiecare 10 ani de la data emiterii autorizatiei de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a actiunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra constructiei/elementului constructiv care sustine structura publicitara.
(4) Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora.
(5) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi ecranele publicitare care fac parte integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 24
(1) Proprietarii ecranelor publicitare au obligatia transmiterii de informatii de interes public si local, precum si informatii de interes pentru populatie in cazul unor situatii de urgenta.
(2) Continutul si modul de transmitere a informatiilor vor fi stabilite prin protocol incheiat intre proprietarii ecranelor publicitare si autoritatile administratiei publice locale, respectiv alte institutii abilitate ale statului.

Art. 25
In situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi:
a) cel mult 3,00 m, daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m;
b) cel mult 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mare de 15,00 m.

Art. 26
(1) Pe stalpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizari rutiere si indicatoare de circulatie se pot amplasa panouri peste cota minima de +4,00 m de la sol.
(2) Pe un stalp se poate amplasa un singur panou, iar proiectia la sol a panoului se va situa in afara gabaritului carosabilului.

Art. 27
(1) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul proprietatii pe care au fost autorizate.

Art. 28
(1) Pe strazile de categoria I, II si III, conform clasificarii prevazute de legislatia in vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare in urmatoarele conditii:
a) la distanta de minimum 4,00 m fata de limita carosabilului, in cazul in care nu exista trotuar;
b) la distanta de minimum 1,00 m fata de limita dinspre carosabil a spatiului verde de pe trotuar, fara a impiedica circulatia pietonilor;
c) la minimum 2,50 m inaltime de la sol, pentru panourile cu suprafata utila mai mare de 2,50 mp per fata.
(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 2,20 mp se amplaseaza la o distanta de cel putin 25,00 m intre panouri.
(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 12,00 mp, se amplaseaza la o distanta de cel putin 50,00 m intre panouri.
(4) In situatia in care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-o succesiune de panouri publicitare de diferite dimensiuni dispuse in orice combinatie, distanta dintre panouri va fi de minimum 50,00 m.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(4) mijloacele de publicitate amplasate in interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 29
(1) Se interzice montarea pe trotuare si spatii pietonale cu latimea mai mica de 2,25 m, precum si pe zonele verzi dintre trotuar sau spatiu pietonal si carosabil a panourilor publicitare cu structura proprie si elemente de sustinere care necesita fundatie.
(2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurarii stabilitatii panoului de reclama publicitara se executa obligatoriu ingropat, respectiv sub cota suprafetei solului/trotuarului, pana la nivelul solului.

Art. 30
De-a lungul drumurilor de interes national, judetean, precum si a arterelor de centura, conform clasificarii prevazute de legislatia in vigoare privind regimul drumurilor, in cadrul zonei de protectie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, in urmatoarele conditii:
a) la minimum 2,50 m inaltime de la sol, pentru panourile cu suprafata utila mai mare de 2,50 mp per fata;
b) cu distanta de minimum 50,00 m intre doua panouri publicitare, pe sectoarele de drum din intravilan;
c) cu distanta de minimum 100,00 m intre doua panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;
d) la minimum 100,00 m fata de intersectiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulatie;
e) in afara curbelor cu vizibilitate redusa;
f) la minimum 100,00 m fata de intersectiile semaforizate.

Art. 31
Dispozitiile art. 28 30 se completeaza cu prevederile instituite in aceeasi materie de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 32
(1) Panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol in intravilanul localitatilor vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.
(2) In extravilanul localitatilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protectie a drumurilor publice, avand dimensiunea de 8,00 x 4,00 m, iar in afara acestora si panouri de 14,00 x 4,00 m.

SECTIUNEA a 3-a Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile

Art. 33
Pe trotuarele/spatiile pietonale cu o latime de cel putin 2,25 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, avand ca scop promovarea comerciala, comunicarea de tarife sau actiuni promotionale, specifice activitatii desfasurate de beneficiarul publicitatii, in urmatoarele conditii:
a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;
b) amplasarea panoului este permisa numai in dreptul spatiului destinat activitatii care face obiectul publicitatii si numai pe durata programului zilnic de functionare a acestuia.

SECTIUNEA a 4-a Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar

Art. 34
(1) Pot fi utilizate ca suport publicitar urmatoarele tipuri de mobilier urban: adaposturile destinate publicului/statiile de autobuz, chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati comerciale, coloanele port-afis, cabinele telefonice si altele asemenea, cu respectarea prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.
(2) Adaposturile destinate publicului si statiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panouri unitare de maximum 2,20 mp; in cazul in care sunt amplasate mai multe panouri sau panouri cu doua fete utile, suprafata totala de publicitate nu va depasi 4,50 mp.
(3) Chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panouri cu suprafata unitara de maximum 2,00 mp; in cazul in care sunt amplasate mai multe panouri, suprafata totala de publicitate pentru un chiosc nu va depasi 6,00 mp.
(4) Se interzice instalarea panourilor pe acoperisul adaposturilor destinate publicului, statiilor de autobuz si al chioscurilor.
(5) Coloanele port-afis vor putea fi utilizate numai pentru afise si/sau anunturi de spectacole si manifestari culturale; este interzisa suprapunerea de afise de spectacol in cazul in care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depasit.

SECTIUNEA a 5-a Reguli generale privind amplasarea bannerelor si steagurilor publicitare

Art. 35
Amplasarea de bannere care contin anunturi privind promovarea de evenimente culturale, economice, stiintifice si altele de aceasta natura se avizeaza pe baza documentatiei privind rezistenta elementelor de sustinere, precum si cu acordul proprietarului elementelor de sustinere utilizate in acest scop.

Art. 36
La amplasarea bannerelor se vor avea in vedere urmatoarele:
a) nu este permisa amplasarea bannerelor in intersectii, in zone in care impiedica vizibilitatea rutiera sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau in locuri unde exista panouri publicitare;
b) este interzisa amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stalpilor in scopul exclusiv de sustinere a bannerelor;
c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o inaltime minima de 5,00 m fata de sol, astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea rutiera si imaginea urbana;
d) bannerele vor fi amplasate astfel incat distanta intre acestea sa fie de minimum 100,00 m;
e) este permisa amplasarea bannerelor pe o durata de cel mult o luna calendaristica.

Art. 37
(1) Steagurile publicitare montate pe catarg si pe stalpi, la inaltimea minima de 2,50 m de la cota terenului amenajat, se amplaseaza numai in locuri in care nu impiedica vizibilitatea circulatiei rutiere.
(2) Pe un catarg se poate amplasa un singur steag.
(3) Durata de mentinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu inca 30 de zile.
(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) steagurile publicitare amplasate in incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare, cu conditia sa nu afecteze vizibilitatea circulatiei rutiere.

SECTIUNEA a 6-a Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor

Art. 38
(1) Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, in urmatoarele situatii:
a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate in zone de publicitate restransa, sau in zone in care este interzisa publicitatea, numai in situatia in care acestea constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din suprafata totala a acesteia;
b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 15 alin. (2), se pot amplasa mesh-uri si mesh-uri digitale pe fatadele cladirilor de locuit, a cladirilor cu functiuni comerciale si de birouri situate in zonele de publicitate largita, daca Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate o permite.

SECTIUNEA a 7-a Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor publicitare directionale

Art. 39
(1) Este permisa amplasarea indicatoarelor publicitare directionale, in afara casetelor si steagurilor publicitare, pe stalpii de iluminat public, daca pe acestia nu sunt montate semnalizari rutiere, in urmatoarele conditii:
a) suprafata indicatorului publicitar directional este mai mica de 1,00 mp;
b) inaltimea de amplasare este de minimum 4,00 m;
c) pe un stalp se poate monta un singur indicator publicitar directional;
d) prin exceptie de la prevederile lit. c), poate fi montat un al doilea indicator directional pentru semnalarea serviciilor de urgenta sau a serviciilor necesare in deplasare, cum sunt: statiile de alimentare cu carburanti, atelierele auto sau de vulcanizare.
(2) Amplasarea de stalpi-suport pentru indicatoarele publicitare directionale se va realiza in baza avizului emis de autoritatile publice locale.

SECTIUNEA a 8-a Reguli generale privind publicitatea temporara si proiectele publicitare speciale

Art. 40
(1) Orice persoana fizica sau juridica poate beneficia de dreptul la publicitate temporara, in conditiile prezentei legi.
(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporara se va stabili in baza avizului emis de autoritatile publice locale.

Art. 41
In vederea obtinerii avizului pentru publicitate temporara, mentionat la art. 6, mijloacele de publicitate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie folosite ca purtator de mesaj in cadrul unor activitati de promovare cu durata determinata si precizata in mod explicit in cererea de emitere a avizului, depusa de solicitant;
b) sa poata fi montate/demontate in/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara, in cel mult 24 de ore;
c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara sa fie aduse la starea initiala, in cel mult 48 de ore de la incheierea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara.

Art. 42
(1) Autoritatile administratiei publice locale vor identifica amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporara si pentru proiectele publicitare speciale.
(2) In situatia in care la incheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara, in conformitate cu prevederile art. 7, exista mai multe solicitari de amplasare de mijloace de publicitate temporara, autoritatea administratiei publice locale va atribui amplasamentul prin licitatie publica organizata in conditiile legii.
(3) In cazul solicitarii schimbarii locatiilor in alte amplasamente decat cele stabilite initial, se va obtine avizul pentru publicitate temporara al autoritatii administratiei publice locale.
(4) Schimbarea locatiilor prevazute la alin. (3) se va face numai in situatia in care locatiile licitate initial nu mai pot fi puse la dispozitia contractantului ca urmare a executarii unor lucrari de interes public.

Art. 43
(1) Structurile publicitare autoportante si proiectele publicitare speciale se avizeaza cu respectarea prevederilor privind publicitatea temporara prevazute in prezenta lege.
(2) Executarea si amplasarea structurilor publicitare autoportante si a proiectelor publicitare speciale se face in baza unei documentatii tehnice intocmite de un arhitect cu drept de semnatura.

SECTIUNEA a 9-a Reguli generale privind amplasarea afiselor publicitare si a anunturilor de mica publicitate

Art. 44
(1) In vederea asigurarii eficientei informari a cetatenilor, a libertatii de expresie si esteticii urbane, autoritatile administratiei publice locale vor instala in amplasamente cu vizibilitate, in conditiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate afiselor publicitare si anunturilor de mica publicitate.
(2) Panourile prevazute la alin. (1) vor fi curatate saptamanal prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul administratiei publice locale.
(3) Autoritatile administratiei publice locale vor stabili prin regulamentul local de publicitate ziua din cursul saptamanii in care panourile cu anunturi de mica publicitate vor fi curatate in vederea actualizarii anunturilor.

Art. 45
Este interzisa amplasarea de afise publicitare care sa acopere alte afise publicitare postate anterior, aflate in perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/actiuni/campanii aflate in derulare sau care urmeaza sa se deruleze.

SECTIUNEA a 10-a Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare si pe mijloace de transport in comun

Art. 46
(1) Vehiculele special echipate in scopuri de publicitate, prin lipirea de afise, montarea de panouri sau inscriptionarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi autorizate sa circule pe teritoriul localitatii cu conditia obtinerii avizului pentru publicitate temporara, pe o durata determinata si pe un traseu stabilit de autoritatea administratiei publice locale, conform prevederilor continute in avizul pentru publicitate temporara.
(2) Stationarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau in locurile vizibile dinspre acestea este interzisa.
(3) Vehiculele special echipate in scopuri de publicitate nu vor circula in convoi mai mare de doua masini si cu o viteza mai mare decat jumatate din viteza admisibila pe tronsonul de strada.
(4) Circulatia convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestarilor speciale, in baza avizului emis de autoritatile administratiei publice, cu durata de valabilitate de o zi.

Art. 47
Este permisa utilizarea ca suport pentru afise/reclame publicitare a mijloacelor de transport in comun, cum ar fi tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze, cu conditia ca prin aceasta sa nu fie afectata vizibilitatea calatorilor inspre exteriorul mijlocului de transport.

CAPITOLUL VI Sanctiuni

Art. 48
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala si contraventionala, dupa caz.
(2) Sanctiunile prevazute in prezenta lege se completeaza cu cele referitoare la nerespectarea legislatiei in vigoare privind autorizarea constructiilor, urbanismul si amenajarea teritoriului.

Art. 49
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) amplasarea mijloacelor de publicitate fara aviz pentru publicitatea temporara ori cu nerespectarea prevederilor acestuia si a documentatiei tehnice care a stat la baza eliberarii avizului, precum si montarea panourilor publicitare cu structura proprie si elemente de sustinere care necesita fundatie pe trotuare cu latime mai mica de 2,25 m;
b) permiterea de catre proprietarul imobilului a executarii lucrarilor de amplasare a mijloacelor de publicitate fara autorizatie de construire valabila;
c) nerespectarea de catre primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti a obligatiilor stabilite la art. 11 alin. (1) si la art. 51 alin. (2);
d) nerespectarea de catre primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti a obligatiei de a dispune desfiintarea in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de incetare a functionarii mijlocului de publicitate pentru care nu s-a obtinut o prelungire a acestui termen;
e) nerespectarea de catre proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor si dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, in conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate;
f) amplasarea stalpilor pentru indicatoarele publicitare directionale si a mijloacelor de publicitate temporara fara avizul autoritatilor publice locale sau in alte locuri decat cele precizate prin avizul pentru publicitate temporara;
g) amplasarea panourilor publicitare mobile sau a oricaror altor forme de reclama, pe spatiile de circulatie pietonala cu o latime mai mica de 2,25 m, precum si neexecutarea obligatoriu ingropat, respectiv sub cota suprafetei solului/trotuarului, pana la nivelul solului a elementelor de fundare/ancorare necesare asigurarii stabilitatii panoului de reclama publicitara;
h) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica, a vehiculelor publicitare care nu au obtinut aviz pentru publicitate temporara sau a mijloacelor de publicitate luminoasa care pot perturba traficul auto si pietonal;
i) nerespectarea obligatiei de reexpertizare tehnica in vederea verificarii constructiei cu privire la respectarea cerintelor esentiale de calitate, de a elibera/desfiinta suportul reclamei la expirarea termenului stabilit prin autorizatia sau avizul pentru publicitate temporara ori refuzul de a readuce amplasamentul si mediul inconjurator la starea initiala, inclusiv prin inierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;
j) nerespectarea obligatiei de dezafectare si/sau conformare stabilite prin art. 54 lit. a) si b);
k) nerespectarea obligatiilor privind intretinerea mijloacelor de publicitate si afisarea permanenta a unor mesaje in cadru;
l) nerespectarea obligatiei de a afisa in mod vizibil elementele de identificare ale panoului publicitar prin inscriptionarea acestora cu informatii privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a acestuia si numarul autorizatiei de construire;
m) nerespectarea de catre autoritatea publica locala a obligatiilor referitoare la delimitarea in cadrul teritoriului administrat a zonelor de publicitate largita si, respectiv, a zonelor de publicitate restransa, precum si elaborarea regulamentelor locale de publicitate aferente acestora;
n) nerespectarea de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiei de a instala panouri speciale destinate afiselor publicitare si anunturilor de mica publicitate, precum si de a identifica amplasamentele destinate mijloacelor de publicitate temporara si pentru proiectele publicitare speciale;
o) amplasarea afiselor publicitare si a anunturilor de mica publicitate in alte locuri decat pe panourile special destinate acestora.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei cele prevazute la lit. a), b) si e);
b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei cele prevazute la lit. f), g) si i);
c) cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei cele prevazute la lit. c), d), h), j) si m);
d) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei cele prevazute la lit. k), l) si n);
e) cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei cea prevazuta la lit. o).

Art. 50
Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii intra in vigoare cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 51
(1) Controlul de stat privind respectarea aplicarii prevederilor prezentei legi pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, precum si nerespectarea de catre autoritatea publica locala a obligatiilor ce ii revin in aplicarea prevederilor prezentei legi se exercita de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.
(2) Primarii si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatilor si, in functie de incalcarea prevederilor legale, sa aplice sanctiunile prevazute de prezenta lege.
(3) Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele imputernicite din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii, de catre organele de control ale autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, de catre politistii locali.
(4) Inspectoratul de Stat in Constructii poate dispune oprirea executarii lucrarilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, atunci cand constata ca acestea se realizeaza cu incalcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise.
(5) Inspectoratul de Stat in Constructii aduce la cunostinta autoritatii administratiei publice locale pe teritoriul careia s-a efectuat controlul constatarile si masurile dispuse, iar organele de control ale autoritatii administratiei publice locale au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii.
(6) Aplicarea sanctiunilor se face dupa cum urmeaza:
a) de catre agentul constatator, in cazul contraventiilor constatate de catre personalul imputernicit din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii;
b) de catre seful compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, de catre primarul localitatii in care s-a savarsit contraventia, in cazul contraventiilor constatate de catre organele de control ale autoritatilor administratiei publice locale sau de catre politistii locali.

CAPITOLUL VII Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 52
(1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale vor asigura elaborarea ori, dupa caz, actualizarea regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate, identificarea amplasamentelor aflate pe domeniul public si privat al statului si al autoritatii locale pe care se pot amplasa mijloace de publicitate, precum si aducerea acestora la cunostinta publicului.
(2) In situatia in care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatii, aflat in vigoare, contine norme mai permisive sau contradictorii fata de cele prevazute in prezenta lege, autoritatile administratiei publice locale vor asigura corelarea prevederilor regulamentelor existente prin modificarea, completarea si actualizarea acestora in termenul prevazut la alin. (1).

Art. 53
Pana la adoptarea unui regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatii ori modificarea si completarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate existent, autorizarea activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate se va realiza conform prevederilor prezentei legi.

Art. 54
In vederea asigurarii respectarii prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situatia de fapt din teren, autoritatile administratiei publice locale, in termen de 30 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica si vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a caror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementari, astfel:
a) pentru panourile situate pe domeniul public si privat al statului si autoritatilor publice locale, care nu sunt autorizate in conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fara respectarea prevederilor legale ori care nu au inscriptionate informatiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a acestuia si numarul autorizatiei de construire, se va dispune dezafectarea;
b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de inchiriere valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi ori care nu au inscriptionate informatiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala al acestuia si numarul autorizatiei de construire, se va dispune dezafectarea.

Art. 55
In termen de 30 de zile de la incheierea procedurilor prevazute la art. 52, concomitent cu actiunile prevazute la art. 54, se vor demara procedurile de licitatie publica a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale.

Art. 56
(1) Mijloacele de publicitate autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi pot fi mentinute pe amplasamentele autorizate pana la data expirarii contractelor de publicitate in curs, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2014.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), pot fi mentinute pe amplasamentele autorizate, pana la data expirarii contractelor de publicitate in curs, acele mijloace de publicitate care respecta prevederile prezentei legi, iar prin amplasament si caracteristici se incadreaza in categoria de mijloace de publicitate admise de regulamentul local de publicitate. Confirmarea indeplinirii tuturor conditiilor mentionate se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale.
(3) Contractele existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi completate si modificate conform procedurilor acesteia.
(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), contractele valabile pe o perioada de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman in vigoare pana la expirarea perioadei de valabilitate.

Art. 57
In termen de 5 zile de la notificarea emisa conform art. 54 lit. a) si b), Inspectoratul de Stat in Constructii si/sau autoritatile administratiei publice locale vor dispune demolarea mijloacelor de publicitate amplasate contrar prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe cheltuiala proprietarului, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare si fara sesizarea instantelor judecatoresti.

Art. 58
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica, in mod corespunzator, Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 660 din 22 iulie 2004.On 4 February, 2014 

×